Beleidsplan GGD
Het Algemeen Bestuur stelt een beleidsplan vast voor de GGD-GZ waarin het beleid dat het bestuur van de GGD voornemens is uit te voeren, in grote lijnen wordt beschreven. Het beleidsplan beslaat een periode van vier jaar. Jaarlijks kan het Algemeen Bestuur besluiten over bijstelling van het beleidsplan. De deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze over het beleidsplan kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van de GGD.

Ad Hoc informatie
Er is geen specifiek informatieprotocol voor de besturen. In de artikelen 18 en 19 van de Gemeenschappelijke Regeling is de informatieplicht geregeld aan het Algemeen Bestuur door de leden van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur levert gevraagd maar ook ongevraagd alle informatie die het Algemeen Bestuur nodig heeft om een juiste beslissing te kunnen nemen en te kunnen beoordelen of het Dagelijks Bestuur goed bestuurt.
Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur geven ook gevraagd en ongevraagd alle informatie aan de gemeenteraden die nodig is voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid.

Ten aanzien van infectieziekten is een aparte communicatieplan, waarin is aangegeven wie wanneer geïnformeerd moet worden in het geval van een infectiemelding en/of uitbraak van infectieziekte.

Veilig Thuis
Over de dienstverlening vanuit Veilig Thuis wordt maandelijks managementinformatie aan de gemeenten geleverd over het aantal meldingen, adviesvragen, onderzoeken en doorlooptijden. Daarnaast leveren ze elke zes maanden een voortgangsrapportage aan.
Er is aparte afstemming over de doorgeleiding van casussen naar de lokale toegang. Ook vindt in dit overleg afstemming plaats over nieuwe ontwikkelingen zoals aanscherping van de meldcode. (Samen Doen overleg).

Er is geen specifiek informatieprotocol voor de besturen. In de artikelen 18 en 19 van de Gemeenschappelijke Regeling is de informatieplicht geregeld aan het Algemeen Bestuur door de leden van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur levert gevraagd maar ook ongevraagd alle informatie die het Algemeen Bestuur nodig heeft om een juiste beslissing te kunnen nemen en te kunnen beoordelen of het Dagelijks Bestuur goed bestuurt.
Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur geven ook gevraagd en ongevraagd alle informatie aan de gemeenteraden die nodig is voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid.

Ten aanzien van infectieziekten is een aparte communicatieplan, waarin is aangegeven wie wanneer geïnformeerd moet worden in het geval van een infectiemelding en/of uitbraak van infectieziekte.