Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg – 9 maanden t/m 18 jaar

 • Volgen van alle kinderen van -9 maanden tot 18 jaar op belangrijke ontwikkelmomenten;
 • Preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding aan ouders;
 • Toeleiding naar medische en psychosociale hulpverlening;
 • Samenwerking en verbinding met en tussen het sociale en medische domein.
 • Preventieve logopedie voor kinderen middels screening vanaf 5 jaar op spraak- taal- en stemontwikkeling;
 • Laagdrempelige consultatiebureaus

Gezondheid in de wijk

 • Lokale gezondheidsbevordering en bescherming en verbetering van de lokale preventiestructuur;
 • Bevorderen van sociale veiligheid in de wijk / gemeente;
 • Voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting van de OGGZ doelgroep door vroegtijdig signaleren en beïnvloeden van risicofactoren en beschermende factoren;
 • Voorlichting, advies en ondersteunen van regionale en lokale ketenpartners op het gebied van zorg en veiligheid, woningbouw en scholen;
 • Voorkomen of beperken van gezondheidsschade ten gevolge van blootstelling aan ongunstige milieufactoren (MMK).

Publieke gezondheid vluchtelingen

 • Bevordering van een gezonde opvang van vluchtelingen en statushouders in Gelderland Zuid, zowel binnen COA-locaties als binnen gemeenten.

Algemene gezondheidszorg en publieke gezondheid bij crisis en rampen

 • Gezondheidsbescherming van inwoners van Gelderland-Zuid tegen infectieziekten (algemene Infectieziektebestrijding (IZB)),  in binnen- en buitenland, ongunstige milieufactoren Medische Milieukunde (MMK), en seksuele gezondheidsrisico’s;
 • Forensische geneeskunde;
 • Borgen van kwaliteit van de kinderopvang en Wmo-voorzieningen;
 • Toezicht op risico-instellingen en evenementen;
 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz), Psychosociale Hulpverlening bij incidenten (PSHi);
 • Toetsing op Toegang Beschermd Wonen;
 • Monitoronderzoeken bij ouders van kinderen van 0-12 jaar, jongeren in groep 2 en 4 van het middelbaar onderwijs (EMOVO), volwassenen van 19-65 jaar en van 65 jaar en ouder.

Veilig Thuis

 • Onderzoek van en advisering over meldingen die in het kader van huiselijk geweld en/of kindermishandeling worden gedaan.

Genoemde diensten en de uitwerking daarvan worden jaarlijks in de begroting van de GGD Gelderland Zuid opgenomen. De begroting van de GGD bestaat uit 2 delen : een zogenaamd uniform deel waar iedere gemeente op basis van inwoneraantallen haar financiële bijdrage voor levert. Daarnaast een maatwerkdeel : dit betreft (aanvullende) dienstverlening die iedere gemeente individueel extra afneemt van de GGD afhankelijk van zijn beleidsambities.