In deze paragraaf geven we een toelichting op:

Taken en bevoegdheden

De samenwerking is vastgelegd in de Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region (opgenomen in de regelingenbundel) en is op 17 december 2015 gestart. Deze regelingenbundel is te vinden op de website www.regioan.nl; https://www.regioan.nl/media/regelingenbundel.pdf

Samengevat heeft het G.O. op de domeinen (wonen, mobiliteit en economie, waaronder overleg met de economic board) ) de taken het portefeuillehoudersoverleg te organiseren en Bureau Brussel op strategisch-inhoudelijk niveau aan te sturen. Tevens heeft het G.O. de taak advies uit te brengen aan de besturen van de deelnemende gemeenten.

Een uitwerking van de adviesfunctie is bijvoorbeeld het op 12 januari 2017 ondertekende investeringsakkoord waarbij tevens met de Provincie de procesafspraak is gemaakt om op een middellange periode van 10 aar vast te houden aan de ingezette koers

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

Er is geen afzonderlijk protocol voor beoordeling van betrokken functionarissen. Betrokken zullen vanuit hun mandaat van de deelnemende gemeente beoordeeld worden. De raad van zijn gemeente kan een lid van het G.O. uiteraard ter verantwoording roepen, op de in die gemeente gebruikelijke wijze.

Wel streeft het G.O. naar bestuurlijke professionaliteit. Niet alleen door het actief informeren van de raden, ook door een jaarlijkse bijeenkomst voor de gemeenteraadsleden van de deelnemende gemeenten en door de bepaling in de regelingenbundel van het Gemeenschappelijk Orgaan dat de samenwerking periodiek wordt geëvalueerd.

Reglementen

De regelingenbundel (https://www.regioan.nl/media/regelingenbundel.pdf ) omvat:

  • regeling Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen city region
  • reglement van orde van het bestuur van het gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region
  • reglement van orde van het portefeuilleoverleg van het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region

Hierin zijn de taken en bevoegdheden nader gespecificeerd, is vastgelegd hoe de informatievoorziening en verantwoording verloopt en hoe wordt bepaald over toetreding, uittreding, wijziging en opheffing.

Het reglement van orde is in het bijzonder gericht op het doen functioneren van het portefeuilleoverleg. Regels zijn opgesteld over vervanging, frequentie van vergaderen, bevoegdheden voorzitter, verslaglegging en stemming. Tevens is er een duidelijke plaats ingeruimd voor het informatierecht raadsleden deelnemende gemeenten en de agendacommissie.

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

De volgende instrumenten zijn te onderscheiden:

  1. Planning- en controlcyclus . Vanuit het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem-Nijmegen worden jaarlijks de algemene beleidsmatige en financiële kaders (begroting) en de jaarrekening voor reactie aangeboden aan de colleges en raden van de regiogemeenten.
  2. Portefeuillehoudersoverleggen . De inhoudelijke verbinding tussen het GO en de regiogemeenten verlopen via de portefeuillehoudersoverleggen economie, wonen, duurzaamheid en mobiliteit. Nijmegen heeft vier bestuurders aangesloten op de vier PFO's.
  3. Via het bestuurlijk overleg . Eén bestuurder wordt benoemd door en uit het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen. Vanuit het college van B&W van de gemeente Nijmegen is wethouder Velthuis benoemd in het Bestuurlijk Overleg.