Voor wat betreft hun werkzaamheden in het dagelijks bestuur van de MGR, ontvangen de Nijmeegse wethouders net als de andere DB-leden ondersteuning in de voorbereiding voor de vergaderingen door de ambtelijke organisatie van de MGR. De ondersteuning van wethouder Zoetelief in zijn lidmaatschap van de bestuurscommissie Werk gebeurt zowel door de ambtelijke organisatie van de MGR (voor wat betreft zijn rol als voorzitter) als door het programma Werk van de gemeente Nijmegen.

De Nijmeegse AB-leden worden als volgt ondersteund: voorafgaand aan de AB overleggen (5x per jaar) worden de stukken, indien beschikbaar, in het Bestuursteam Regionale Samenwerking geagendeerd. Deelnemers aan dit BT zijn portefeuillehouders Bruls, Zoetelief, Tiemens, Frings en Velthuis. Zij stemmen onderling af over de Nijmeegse standpunten, waar nodig wordt een collegebesluit voorbereid. Een ambtelijke werkgroep MGR zorgt voor de inhoudelijke en financiële afstemming en voorbereiding van de portefeuillehouders.  

Specifiek voor IRVN is met name afdeling PIF die via de CIO de AB stukken die over IRVN gaan via de ABcyclus kort voor de vergadering krijgt. Aangezien er geen portefeuillehouder IT in AB zit, vindt er alleen adhoc overleg en summier voorbereiding richting ABleden Nijmegen plaats via zienswijze (en soms wordt daar mondeling/per mail door ABlid toelichting op gevraagd