In deze paragraaf geven we een toelichting op:

Taken en bevoegdheden

In het dagelijks bestuur zitten twee bestuurders, die tevens bestuurder van de gemeente Nijmegen zijn: burgemeester Bruls (voorzitter) en wethouder Zoetelief (portefeuillehouder Werk).

Bestuurscommissies: Bestuurscommissie Werk
In de MGR is de mogelijkheid opgenomen om bestuurscommissies in te stellen. Dit is een bevoegdheid van het AB. Als het AB voornemens is een bestuurscommissie in te stellen, moeten eerst de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Het AB benoemt de leden van de bestuurscommissie, bepaalt welke bevoegdheden de bestuurscommissie heeft en wat de opdracht is van de leden van de bestuurscommissie. Ten tijde van het schrijven van dit protocol, kent de MGR één bestuurscommissie: de bestuurscommissie Werk. De leden van de bestuurscommissie Werk worden gevormd door de portefeuillehouders Werk van de deelnemende gemeenten, de bestuurscommissie wordt voorgezeten door het lid van het dagelijks bestuur met Werk in de portefeuille (tevens portefeuillehouder Werk). Voor Nijmegen is wethouder Zoetelief lid van de bestuurscommissie Werk, hij is tevens voorzitter van dit gremium.

Adviescommissies: Agendacommissie
Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen. Hiervoor is het niet nodig om eerst een zienswijze of wensen en bedenkingen op te halen bij de deelnemende gemeenten. Van deze adviescommissies bepaalt het algemeen bestuur welke samenstelling zij kent en welke bevoegdheden en faciliteiten zij krijgt. De enige adviescommissie die we op dit moment kennen is de agendacommissie, die ook formeel is opgenomen in de MGR. De Agendacommissie bestaat uit raadsleden van de zeven deelnemende gemeenten en kent dus zeven leden, inclusief de voorzitter. Voor Nijmegen is dhr. Van Nijnatten lid van de agendacommissie, hij is tevens voorzitter.

Ambtelijke ondersteuning
Voor wat betreft hun werkzaamheden in het dagelijks bestuur van de MGR, ontvangen de Nijmeegse wethouders net als de andere DB-leden ondersteuning in de voorbereiding voor de vergaderingen door de ambtelijke organisatie van de MGR. De ondersteuning van wethouder Zoetelief in zijn lidmaatschap van de bestuurscommissie Werk gebeurt zowel door de ambtelijke organisatie van de MGR (voor wat betreft zijn rol als voorzitter) als door het programma Werk van de gemeente Nijmegen. De Nijmeegse AB-leden worden als volgt ondersteund: voorafgaand aan de AB overleggen (5x per jaar) worden de stukken, indien beschikbaar, in het Bestuursteam Regionale Samenwerking geagendeerd. Deelnemers aan dit BT zijn portefeuillehouders Bruls, Zoetelief, Tiemens, Velthuis en Frings. Zij stemmen onderling af over de Nijmeegse standpunten, waar nodig wordt een collegebesluit voorbereid. Een ambtelijke werkgroep MGR zorgt voor de inhoudelijke en financiële afstemming en voorbereiding van de portefeuillehouders.

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

Binnen de GR legt het dagelijks bestuur jaarlijks verantwoording af aan het algemeen bestuur door overlegging van het jaarverslag met de jaarrekening.
Binnen de constructie van de GR is er geen sprake van vaste momenten of items waarop het functioneren van vertegenwoordigers binnen de gemeenteraad specifiek wordt besproken. Dit hangt vooral samen met de bedrijfsmatige ontwikkelingen binnen de MGR. De jaarlijks terugkerende momenten zijn de momenten waarop de producten uit de planning & control-cyclus van de MGR worden behandeld in de gemeenteraad. Deze momenten bieden mogelijkerwijs aanknopingspunten voor een dergelijke discussie.

Reglementen

er zijn geen nadere reglementen

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden