Werkbedrijf
WerkBedrijf en de deelnemende gemeenten leggen de werkzaamheden van WerkBedrijf vast in dienstverleningsovereenkomsten (DVO). Er kunnen meerdere DVO's naast elkaar worden afgesloten, maar er is in elk geval een DVO voor de basisdienstverlening. De DVO basisdienstverlening wordt door WerkBedrijf opgesteld op basis van het gemeentelijke regionale arbeidsmarktbeleid. Daarnaast is er een DVO voor het zogeheten maat- en meerwerk. Daarnaast kan nog, als de werkzaamheden in de praktijk daarom vragen, voor bepaalde taken een aparte DVO worden afgesloten.

Op grond van de DVO basisdienstverlening 2018 voert WerkBedrijf de volgende taken uit:

 • Arbeidsbemiddeling. WerkBedrijf voert een vraaggerichte aanpak uit. Werkbedrijf acquireert en beheert de relatie met ondernemers in de regio Rijk van Nijmegen. Dit doet WerkBedrijf met het oog op geschikt (te maken) werk voor kandidaten. Daarnaast biedt WerkBedrijf, door de gemeente aangemelde, kandidaten dienstverlening aan. Deze dienstverlening valt uiteen in een intake & diagnosefase en een bemiddelings- en plaatsingsfase. De dienstverlening duurt maximaal twee jaar en heeft het doel om kandidaten naar betaald werken bij werkgevers toe te leiden. Hierbij zijn de mogelijkheden van de kandidaat leidend en wordt gekozen voor de kortst mogelijke weg naar betaald werk. In de dienstverlening is ruimte voor de arbeidsbemiddeling en begeleiding bij plaatsing voor 4.200 kandidaten (regionaal). De totale groep kandidaten in de regio Rijk van Nijmegen is omvangrijker. Prioritaire groepen bij de uitvoering van de dienstverlening zijn: kandidaten die nieuw in de bijstand instromen, jongeren en kandidaten met een arbeidsbeperking.
 • Arbeidsmatige dagbesteding: WerkBedrijf voert de regie over de arbeidsmatige dagbesteding. Dit houdt in dat WerkBedrijf de begeleiding inkoopt, de toeleiding en doorstroom organiseert en/of uitvoert. Ook betekent de regierol dat WerkBedrijf in samenwerking met partners in de keten de mogelijkheden van ontschotting en samenwerking onderzoekt tussen arbeidsmatige dagbesteding en andere vormen van werktoeleiding.
 • Sociale werkvoorziening: WerkBedrijf biedt aan de medewerkers die onder de voormalige Wet sociale werkvoorziening vallen, passend werk aan. Bij voorkeur doet WerkBedrijf dit in opdracht van ondernemers. De onderscheiden werkvormen zijn: begeleid werken, individuele detachering, groepsdetachering, werken op locatie en beschut werken.

Op grond van de DVO maat- en meerwerk 2017-2019 voert WerkBedrijf de volgende taken uit:

 • Projectmatige aanpak kansberoepen: extra mensen toeleiden naar werk in sectoren waar veel vacatures zijn.
 • Beperken doorstroom WW naar bijstand, door middel van gerichte voorlichting voor mensen met een WW-uitkering.
 • Arbeidsbemiddeling van psychisch kwetsbaren, door middel van IPS-trajecten.
 • Arbeidsbemiddeling van statushouders.
 • Het intensieve traject voor deelnemers aan het Experiment Participatiewet.
 • Intensieve aansluiting op wijkgerichte aanpak sociaal domein.
 • Ontwikkeltrajecten: bovenop de in de basisdienstverlening beschikbare ontwikkeltrajecten, worden ontwikkeltrajecten ingezet vanuit maat- en meerwerk.
 • Ondersteuning van zorgjongeren.

IRVN
IRVN en de deelnemende gemeenten leggen de dienstverlening vast in Producten/dienstencatalogus 2015 en de DVO (Afsprakenkader 2017).
er wordt onderscheid gemaakt in
ICTinfra
- ICT infrastructuur (o.a.netwerk)
- (mobiele telefonie en devices
- kantoorautomatisering

Functioneel beheer
- technische beheer applicaties
- functioneel beheer applicaties binnen het Nijmeegs informatiemodel en Architectuur