Werkbedrijf
WerkBedrijf en de deelnemende gemeenten leggen de werkzaamheden van WerkBedrijf vast in dienstverleningsovereenkomsten (DVO). Er kunnen meerdere DVO's naast elkaar worden afgesloten, maar er is in elk geval een DVO voor de basisdienstverlening. De DVO basisdienstverlening wordt door WerkBedrijf opgesteld op basis van het gemeentelijke regionale arbeidsmarktbeleid. Daarnaast is er een DVO voor het zogeheten maat- en meerwerk. Daarnaast kan nog, als de werkzaamheden in de praktijk daarom vragen, voor bepaalde taken een aparte DVO worden afgesloten.

Op grond van de DVO basisdienstverlening 2020 voert WerkBedrijf de volgende taken uit:
a. Arbeidsbemiddeling
Met de huidige arbeidsmarkt leggen wij de focus naar meer investeren in de werkzoekenden zonder
de balans in de dienstverlening uit het oog te verliezen.Daarnaast biedt WerkBedrijf de door de gemeente aangemelde kandidaten dienstverlening aan. Deze dienstverlening valt uiteen in een intake- & diagnosefase en een bemiddelings- en plaatsingsfase. De dienstverlening duurt in principe twee jaar (tot plaatsing) en heeft het doel om kandidaten naar betaald werk bij werkgevers toe te leiden. Hierbij zijn de mogelijkheden van de kandidaat leidend en wordt op basis daarvan gekozen voor de kortst mogelijke weg naar betaald werk. In de dienstverlening is ruimte voor de arbeidsbemiddeling en begeleiding bij plaatsing voor 4.200 kandidaten. De totale groep kandidaten in de regio Rijk van Nijmegen is omvangrijker. Focusgroepen bij de uitvoering van de dienstverlening zijn: kandidaten die nieuw in de bijstand instromen, jongeren en 55-pluskandidaten, statushouders en kandidaten met een arbeidsbeperking.

b. Arrangementen in “Op weg naar werk”
WerkBedrijf voert de regie over de arbeidsmatige dagbesteding. Dit houdt in dat WerkBedrijf de begeleiding
inkoopt, de toeleiding en doorstroom organiseert en/of uitvoert. De administratie wordt gedeeltelijk
uitgevoerd door het WerkBedrijf en gedeeltelijk door de gemeente. Ook betekent de regierol dat WerkBedrijf in samenwerking met partners in de keten de mogelijkheden van ontschotting en samenwerking onderzoekt tussen arbeidsmatige dagbesteding en andere vormen van arbeidstoeleiding.

c. Sociale werkvoorziening
WerkBedrijf biedt aan de medewerkers die onder de voormalige Wet sociale werkvoorziening vallen,
passend werk aan. Bij voorkeur doet WerkBedrijf dit samen met van ondernemers. De onderscheiden
werkvormen zijn: begeleid werken, individuele detachering, groepsdetachering en beschut werken.

Op grond van de DVO 2020 voert WerkBedrijf de volgende lokale taken voor Nijmegen taken uit:
1. WerkBedrijf ontwikkelt en voert een directieve benadering uit voor een beperkt
aantal kandidaten met motivatieproblemen. Het gaat hier om maximaal 20
kandidaten.
2. WerkBedrijf en afdeling Zorg en Inkomen voeren gezamenlijk intakegesprekken
voor een omschreven groep kandidaten (maximaal 100). Het doel van de
gezamenlijke intake is het stellen van een diagnose en bepalen van richting (werk of
anders).
3. WerkBedrijf voert de route naar arbeid voor circa 50 kandidaten uit voor de regio
Rijk van Nijmegen in het kader van de regionale aanpak om voortijdig
schoolverlaten te voorkomen.

IRVN
IRVN en de deelnemende gemeenten leggen de dienstverlening vast in Producten/dienstencatalogus 2015 en de DVO (Afsprakenkader 2017).
er wordt onderscheid gemaakt in
ICTinfra
- ICT infrastructuur (o.a.netwerk)
- (mobiele telefonie en devices
- kantoorautomatisering

Functioneel beheer
- technische beheer applicaties
- functioneel beheer applicaties binnen het Nijmeegs informatiemodel en Architectuur