Verbonden partijen

Waalfront BV

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden

In de statuten en de samenwerkingsovereenkomst, is vastgesteld wat de taken en bevoegdheden van elke orgaan is. Er is geen afzonderlijke directiereglement vastgesteld.
De Raad kan het College ter verantwoording roepen. Reguliere verantwoording geschiedt via de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP), de Stadsbegroting en de Stadsrekening.
De directie wordt door de AvA benoemd en ontslagen. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de directie.

Elke AvA is als het ware een beoordeling van de gevoerde beleid door de directie. Gezien de omvang (er is ook geen sprake van bedrijfsmanagement of personeelsmanagement.) van de organisatie zijn er geen additionele beoordelings- en functioneringsbeleid afgesproken of vastgelegd dan enkel in de AvA.

Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen

Zie de rubriek hierboven.

Reglementen

Zie de rubriek 'Taken en bevoegdheden'.

Instrumenten van Raad en/of college om invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47