Verbonden partijen

Waalfront BV

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorziening

Begroting

De planexploitatie Waalfront (grex waalfront) wordt jaarlijks geactualiseerd. Voorafgaand aan vaststelling in de Algemene Aandeelhoudersvergadering wordt de Raad via de 'wensen- en bedenkingenprocedure' betrokken.

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorzieningJaarrekening

Reguliere informatievoorziening
Periodiek wordt de Raad geïnformeerd via de raadscommissie Waalsprong en Waalfront. Jaarlijks wordt de jaarrekening uitgebracht. In de AvA wordt deze vastgesteld.
Twee maal per jaar wordt de Raad via het VGP en in de Paragraaf Verbonden Partijen bij de jaarrekening en bij de begroting van de gemeente Nijmegen geïnformeerd over de verbonden partij.

Risicomanagement

Risicomanagement

  • Door gemeente Nijmegen

Ten aanzien van het risicomanagement wordt binnen de gemeente gewerkt aan het beperken van risico’s. Binnen de gemeente worden jaarlijks de risico’s opnieuw beoordeeld die de gemeente Nijmegen loopt met Waalfront BV. Deze risico’s worden geschat en opgenomen in een software systeem (Naris) dat aan genoemde risico’s een financiële waarde koppelt. In de Stadsbegroting, het VGP en de Stadsrekening worden deze geactualiseerde risico's opgenomen. De Raad stelt deze P&C-producties vast.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47