Realisatie van het stadsdeel Waalfront door deelname in het risicodragend uitvoeren van de grondexploitatie voor het plangebied door middel van het verwerven van gronden en panden, het bouw- en woonrijp maken ervan, het realiseren van binnenwijkse voorzieningen, het uitgeven van bouwrijpe kavels en gronden voor de realisatie van woningen en bijbehorende voorzieningen.

Het programma op hoofdlijnen:
Handelskade
In 2014 is getart met de bouw van 534 woningen aan de Handelskade. In totaal gaat het om 534 woningen. Van deze 534 woningen worden 165 woningen in de sociale huursector afgenomen door Standvast Wonen. In de vrije sector huur neemt Achmea 188 woningen af en Standvast 14, en het restant wordt verkocht aan particulieren door BPD . De woningen zijn door BPD inmiddels allemaal verkocht. Er zijn inmiddels 350 woningen opgeleverd. De rest wordt de komende 6 maanden opgeleverd.
Begin mei 2017 heeft de redactie van De Gelderlander zijn intrek genomen in de kantoorruimte op de begane grond van De Lunet op de Handelskade. Verder komen er op de kop van De Lunet (begane grond) en aan de Hezelpoort nog twee restaurants die naar verwachting in hetvoorjaar van 2018 worden geopend.
De inrichting van de woonomgeving Handelskade is half 2016 na eerste bewoning gestart. De resterende openbare ruimte zal 1e kwartaal 2018 worden opgeleverd tezamen met de laatste gebouwen.

Batavia
Het betreft hier globaal het gebied Weurtseweg tot aan de rivier de Waal, Winselingseweg tot aan de monumentale huurwoningen van Portaal, inclusief het voormalig fort Kraijenhoff (inmiddels Bataviapark als straatnaam). De Laan van Oost-Indië loopt dwars door dit gebied als ontsluitingsroute van de aangrenzende woningbouwblokken die hier worden gerealiseerd. In dit gebied zullen ongeveer 470 woningen worden gerealiseerd, overwegend in het koopsegment.

Batavia-Zuid (Koningsdaal-Zuid)
Inmiddels zijn 162 woningen opgeleverd, 31 woningen zullen eind 2017 worden/zijn opgeleverd. De laatste fase zal eind 2017 (ca. 31 woningen) nog in verkoop gaan.

Batavia-Noord (Koningsdaal-Noord)
Het stedenbouwkundig plan Koningsdaal Noord is – na wensen en bedenkingen van de gemeenteraad- op 24 mei 2017 in de AvA Waalfront definitief vastgesteld. Hiermee is het ruimtelijk en functionele kader voor Koningsdaal Noord definitief bepaald.
Totaal 55 woningen zijn half juni 2017 in verkoop gegaan. In dit deel worden naast koopwoningen ook 75 goedkope huurwoningen gerealiseerd voor woningcorporatie De Gemeenschap. Voor de appartementen aan de Waal is er ruimte om de plannen (binnen de grenzen van bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan) qua ruimtelijke vertaling en programmatisch flexibel te ontwikkelen. De verwachting is dat we begin 2018 meer duidelijkheid hebben over de bouwplanuitwerking (de eisen welke het Waterschap stelt met betrekking tot de zgn. waterkerende maatregelen spelen hierbij ook een belangrijke rol. Het gaat hier vooralsnog om ca 80