Ons doel:

  • het bevorderen van leefbaarheid, leefmilieu en vestigingsklimaat van Nijmegen in het algemeen en in de Waalsprong in het bijzonder, waarbij Park Lingezegen voorziet in een belangrijk uitloopgebied voor de bewoners van Nijmegen-noord, samenhangend met De Waaijer, dijkteruglegging en natuurgebieden langs de Waal;
  • eraan bij te dragen dat de verstedelijking tussen Rijn en Waal een groene contramal en buffer heeft en behoudt;  
  • Nijmegen volwaardig te laten gaan participeren in Park Lingezegen, inclusief toetreding tot gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen, conform ons Coalitieakkoord en mede conform raadsmotie 71/2009, d.d. 27 mei 2009, getiteld ‘’Een groen hert voor de regio’’.