Sturing
Jaarlijks programmering
De in deze beleidsnota geformuleerde doelen en prioriteiten, de programmabegroting en een actuele omgevingsanalyse vormen het kader voor de jaarlijkse programmering van de VTH-taken van Nijmegen. Deze wordt uitgewerkt in een werkplan VTH, dat door het college wordt vastgesteld. Dit programma komt tot stand in samenwerking met de samenwerkingspartners.
In het uitvoeringsprogramma VTH worden de volgende elementen opgenomen:

  • Een inschatting van het soort en aantal vergunningen, ontheffingen en meldingen;
  • De voorgenomen uit te voeren toezichts- en handhavingsactiviteiten voor dat jaar;
  • De te realiseren productie in termen van controlebezoeken en handhavingsacties;
  • De relatie met de gestelde ambities, doelen en prioriteiten in dit beleidsplan.

Het bovenstaande geldt voor alle taakvelden op grond van de Wabo.
Bureau Toezicht en Handhaving werkt op basis van Informatie Gestuurd Handhaven. Op basis van analyses vanuit de monitoring vanuit Informatie Gestuurd Handhaven en in overleg met de opdrachtgevers en partners worden jaarlijks opdrachten geformuleerd.

Monitoring
Om te kunnen sturen op het bereiken van toezicht en handhavingsdoelen is het van belang dat er periodieke monitoring plaatsvindt en geëvalueerd wordt.  

Monitoring is het stelselmatig en systematisch verzamelen, bewerken en verstrekken van gegevens om na te gaan of en in hoeverre het gevoerde beleid slaagt en of de gestelde doel- en taakstellingen behaald zijn of gaan worden. Om verantwoording te kunnen afleggen over de inspanningen en -resultaten zijn verschillende gegevens nodig. Deze gegevens moeten periodiek opvraagbaar zijn voor zowel managementdoeleinden (voortgang van de uitvoering) als voor periodieke verantwoording naar het college en de gemeenteraad. Voor alle taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wabo wordt gebruik gemaakt van het registratiesysteem van de ODRN, dat een integrale behandeling van omgevingsdossiers mogelijk maakt.

Bij de registratie van werkzaamheden wordt van verschillende systemen gebruik gemaakt.  Zowel de vergunningverleners als de toezichthouders registreren in de beschikbare systemen alle gegevens. De vergunningprocedure wordt hierin in zijn geheel doorlopen, compleet met alle documenten. De toezichthouders hebben bij hun toezichtcontroles alle informatie over een vergunning tot hun beschikking en registreren hun bevindingen. Alle informatie (vergunning, leidinggevenden, controles, handhaving, etc.) wordt gekoppeld aan de inrichting. Uiteindelijk is het hierdoor ook mogelijk worden om managementinformatie te vergaren ten behoeve van het jaarverslag en als input voor de jaarlijkse beleidsevaluatie en het uitvoeringsprogramma.  

Als het gaat om toezichtcontroles kan de ODRN periodiek een overzicht van de uitgevoerde controles en de bevindingen genereren. Na afsluiting van het jaar resulteert dit in een jaaroverzicht, dat opgenomen zal worden in het jaarverslag VTH. Vergunningen en ontheffingen in het kader van de APV (evenementen en andere vergunningen) worden eveneens geregistreerd.

Verantwoording en evaluatie
Met een goede verantwoording over de uitvoering van de activiteiten kan zowel de effectiviteit als de efficiëntie van de uitgevoerde taken worden beoordeeld en kan zo nodig tijd worden bijgestuurd. Jaarlijks wordt door het college verantwoording afgelegd over de uitvoering van de VTH-taken en het behalen van de doelstellingen. Deze verantwoording vindt plaats door het vaststellen van het jaarverslag VTH. In dit verslag wordt gerapporteerd over de in het uitvoeringsprogramma geplande en werkelijk uitgevoerde activiteiten. Ook wordt in dit verslag de in dit  beleid opgenomen doelen geëvalueerd, waarbij met name beoordeeld wordt in hoeverre de uitgevoerde activiteiten hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen. Hiermee wordt de beleidscyclus van de BIG 8 gesloten. Het jaarverslag VTH wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is in lijn met de structuur van de horizontale verantwoording die door de rijksoverheid wordt nagestreefd. Daarnaast wordt het jaarverslag aan de interne en externe partners ter kennisname aangeboden. Het jaarverslag wordt tenslotte ook nog doorgestuurd naar de provincie.

Periodieke monitoring en evaluatie gebeurt dus in ieder geval op de volgende momenten:

 1. De jaarlijkse begrotings- en verantwoordingscyclus.
 2. Het jaarlijkse (uitvoerings)programma cq werkplan bestaande uit de vier programma’s (te weten: Vergunningverlening;  handhaving en toezicht; BRZO en advisering en bijzondere opdrachten);
 3. De jaarlijkse rapportage (in februari) op het programma. In rapportage wordt verantwoording afgelegd over de geleverde producten (in relatie tot de planning) en kwalitatieve prestatie-indicatoren (KPI’s);
 4. (Handhavings)jaarverslag;
 5. Resultaten van (projectmatig) toezicht worden geëvalueerd in het BTHV (Bestuurlijk Team Handhaving en Vergunningen)  en zo nodig in het college;
 6. De periodieke managementrapportage (MARAP) die conform de Dienstverlenings-overeenkomst  driemaandelijks (1 april, 1 juli en 1 oktober) wordt gemaakt en in het (ambtelijk) bijsturingsoverleg wordt besproken.

Organisatie
Organisatorische condities
Het merendeel van de VTH taken wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. In sommige situaties is er samenwerking tussen medewerkers van de ODRN en toezichthouders van de gemeente (v.b. evenementen, drank- en horecawet, handhaving (gebruiks)voorschriften bestemmingsplannen).

De ODRN werkt intensief samen met andere omgevingsdiensten binnen het Gelders Stelsel, de provincie Gelderland, de VRGZ, het waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat. Er vindt ook periodiek een integraal handhavingsoverleg plaats tussen al deze partners.

De uitvoering van taken namens het bevoegd gezag vindt plaats op basis van dienstverlenings-overeenkomsten, werkafspraken en een bijbehorend mandaatbesluit.

Het toezicht in de openbare ruimte wordt uitgevoerd door bureau Toezicht en Handhaving.
Het toezicht op strijdig gebruik of het uitvoeren van een werk of werkzaamheden op grond van het  bestemmingsplan (RO)  wordt grotendeels uitgevoerd door bureau Ruimtelijke Planvorming.
De gemeentelijke afdeling Veiligheid heeft de regie op de vergunningverlening op grond van de APV, en op controles en handhaving bij de Nijmeegse horeca, evenementen en bijzondere handhaving.

Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging
De samenleving verwacht van de overheid dat deze de VTH-taken op een professionele wijze en op een kwalitatief hoog niveau uitvoert. Om dit te realiseren heeft het Rijk kwaliteitscriteria ontwikkeld die zich richten op de kwaliteit van de medewerkers en het borgen van de organisatorische processen. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteitscriteria worden geborgd in Nijmegen wordt voldaan aan de criteria op grond van de Verordening kwaliteit, vergunningverlening en toezicht Omgevingsrecht.  De kwaliteitscriteria stellen onder andere eisen aan het opleidingsniveau van medewerkers en de kwaliteit van de organisatie (zijn de processen op orde). Teneinde invulling te geven aan de kwaliteitscriteria worden er afspraken gemaakt met de samenwerkingspartners (o.a. de ODRN, de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ), het Openbaar Ministerie en de provincie) en de interne afdelingen die samen verantwoordelijk zijn de kwaliteitsborging en de wijze waarop wij als keten invulling geven aan kwaliteitszorg.

ODRN
Een aantal onderdelen van de kwaliteitszorg zijn de kwaliteitskalender,  het projectplan juridische kwaliteitszorg ODRN en een Producten- en dienstencatalogus van ODRN. In de kwaliteitskalender is de cyclus van de BIG8 opgenomen. Het projectplan juridische kwaliteitszorg bevat projecten die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteitsborging in de processen (een voorbeeld is: project op grond waarvan bezwaar- en beroepszaken worden geanalyseerd, teneinde in de primaire besluitvorming verbeteringen door te kunnen voeren). Daarnaast maakt de zorg voor kwaliteit integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering van de ODRN. In het Producten- en dienstencatalogus  wordt beschreven op welke wijze binnenkomende aanvragen voor vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, toestemmingen en meldingen worden getoetst en afgehandeld. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze toezicht en handhaven uitgevoerd wordt. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteitseisen geborgd blijven in Nijmegen, rapporteert de ODRN periodiek over de invulling van de kwaliteitsborging en kwaliteitszorg. Daarnaast wordt het onderwerp geagendeerd in het periodieke overleg met de ODRN.

Overlegstructuur
Vergunningverlening, Toezicht en handhaving binnen de fysieke leefomgeving omvat een breed gebied. Op bestuurlijk niveau vindt aansturing daarom plaats in het Bestuurlijk Team Handhaving en Vergunningen.  Aan dit overleg nemen de burgemeester en de portefeuillehouders stedelijke ontwikkeling en openbare ruimte deel. Naar gelang het onderwerp worden andere portefeuille-houders betrokken. Ook de ODRN (en VRGZ)  zijn vaste deelnemers aan dit overleg. Vanzelfsprekend vindt formele besluitvorming plaats door de bevoegde gezagen.

Ambtelijk vindt sturing per programma  plaats door de betreffende programmamanagers en afdelingshoofden. Tactische en strategische afstemming tussen gemeente, VRGZ, en de ODRN vindt plaats in het TOBOG (tactisch overleg brandweer, omgevingsdienst en gemeente) en het SOBOG (strategisch overleg brandweer, omgevingsdienst en gemeente).