Periodiek (ca 1x per 6 weken of vaker indien nodig) vindt inhoudelijke afstemming plaats tussen de beleidsambtenaren vanuit het programma Openbare Ruimte, business controller en concernexperts over de actuele dossiers binnen de MARN.  Een advies op de vergaderingen van het DB en AB wordt door de vakinhoudelijke beleidsambtenaar (Programma Openbare Ruimte)  in concept voorbereid en overlegd met de businesscontroller en concernexpert. Dit advies wordt vervolgens per mail aangereikt aan de Nijmeegse wethouder in het MARN-bestuur en op zijn/haar aangeven eventueel nader besproken in het reguliere PO.