Een groot deel van het Nijmeegse huishoudelijke afval wordt door of via ARN verwerkt. De MARN, waarin de gemeente Nijmegen en regiogemeenten zijn verenigd, is aandeelhouder in ARN bv en heeft als belangrijke rol om namens de regiogemeenten onze belangen in de ARN te behartigen, te weten:

  • een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde verwerking van afvalstoffen;
  • het toezien op de continuïteit in de afvalverwerking.

Verder kan ARN bv via het aandeelhouderschap van de MARN een belangrijke partner-rol vervullen in de transitie naar een circulaire economie door de ontwikkeling van nieuwe technologieën.