Begroting

De Stichting wordt gefinancierd door de Rabobank en de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten dragen ieder financieel bij naar rato van het inwoneraantal.  Daarnaast heeft de Provincie Gelderland een subsidie beschikbaar gesteld. Voor het jaar 2017 heeft de Stichting een bijdrage van de gemeente Nijmegen gekregen van € 109.340,28. Voor 2018 is een bijdrage van € 90.951,- toegekend.

Voor de besteding van de gelden wordt jaarlijks een begroting opgesteld. De begroting van de Stichting wordt jaarlijks na raadpleging van de Raad van Advies door het  Bestuur vastgesteld.

Evaluatie
Voor eerste kwartaal 2019 is een evaluatie gepland. De evaluatie kan worden ingezet  om de gemeentelijke partners van RvN@ inzicht te geven in de impact van dit innovatieve ecosysteem. Een van de doelen is dan draagvlak voor de toekomstige financiering van RvN@.

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorzieningJaarrekening

Verantwoording
De gemeentelijke bijdrage  is verstrekt  op basis van een subsidie en een bijdrage vanuit het ondernemersfonds.  

Voor de jaarlijkse verantwoording moeten de volgende stukken door het bestuur worden ondertekend en ingediend:

  • een verslag van de gerealiseerde activiteiten met daarin een beschrijving van de georganiseerde activiteiten en de effecten ervan op de sociaal economische ontwikkeling van de regio.
  • een financieel overzicht waaruit blijkt hoe de subsidie is besteed;
  • een jaarrekening over het subsidiejaar, met daarin minimaal een staat van baten en lasten, een balans en een toelichting.

In het verslag van de gerealiseerde activiteiten moet de Stichting ingaan op de prestaties en afspraken die in de subsidiebeschikking zijn opgenomen.

Op het moment dat duidelijk is dat de Stichting niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen kan voldoen, moet men dat schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.

Vóór 1 mei 2018  heeft  de Stichting verantwoording afgelegd  over het  subsidiejaar 2017. Aan de hand van deze verantwoording is het definitieve subsidiebedrag vastgesteld.
Voor 2018 is de financiële bijdrage vanuit het Ondernemersfonds toegekend. Verantwoording hiervan vindt eerste kwartaal 2019 plaats.

Jaarverslag / jaarrekening
Het jaarverslag en de jaarrekening worden door de directeur van het programmabureau samen met een accountant opgesteld en door het Bestuur vastgesteld. In het jaarverslag en de jaarrekening wordt melding gemaakt van en (financiële) verantwoording afgelegd over de werkzaamheden in het verstreken boekjaar. Het jaarverslag wordt ter kennisgeving aangeboden aan de Raad van Advies. Het jaarverslag en de jaarrekening worden gepubliceerd op de website van de Stichting na behandeling door de Raad van Advies en vaststelling door Bestuur.

Jaarplan
In het jaarplan wordt kort terug gekeken naar  voorgaande jaren en het vertrekpunt en de doelen voor het komende jaar vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de drie waarden (economisch, netwerk en fysiek). Per waarde is een aantal speerpunten benoemd waar de focus op ligt. Er is een planning voor de implementatie van een aantal programma onderdelen en een activiteitenplanning opgenomen.

Om inzichtelijk te maken waar RvN@ in investeert en welke middelen besteed worden aan het
aanjagen van projecten is een onderverdeling gemaakt in de kosten naar deze drie waarden die
gericht zijn op de sociaaleconomische versterking van de regio en daarnaast de kosten van de
ondersteuning/het programmabureau.

Zoals in het jaarplan 2018 Next Step RvN@  te lezen valt:
• Bestaat de Economische waarde uit activiteiten die projecten en producten ondersteunen;
• Fysieke waarde is gericht op fysieke hubs en living LABS in de regio en de digitale hub
(website www.rvnhub.nl en de sociale media);
• Netwerkwaarde is gericht op het ontsluiten van het netwerk in de regio.

In 2017 heeft de nadruk gelegen op het ontwikkelen van de netwerkwaarde. In 2018 lag de nadruk met productontwikkeling op de economische waarde. Voor 2019 wordt fors ingezet om de fysieke waarde verder te ontwikkelen.

Risicomanagement

Beheersmaatregelen en risico's Stichting RvN@
De Stichting heeft een overzicht gemaakt met de risico's en beheersmaatregelen. Deze risico's en beheersmaatregelen worden jaarlijks door het  Bestuur van de Stichting doorgenomen en beoordeeld op actualiteit en compleetheid.