Aandeelhouders
Bij oprichting van de Vennootschap kent deze letter Aandelen met een nominale waarde
van € 1,- elk. Deze aandelen zijn als volgt verdeeld tussen Alliander en de Gemeente:

Aandeelhouder

Aantal letter Aandelen

Gestort kapitaal

Alliander N.V.

5.700.000 A

€ 5.700.000

(nominaal)

(95% totaal geplaatste aandelenkapitaal)

€ 0

(agio)

Gemeente

300.000 B

€ 300.000

(nominaal)

(5% totaal geplaatste aandelenkapitaal)

€ 0

(agio)

De rol van gemeentelijk aandeelhouder in Indigo B.V. wordt uitgeoefend door wethouder Esselbrugge. De aandeelhoudersovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. De aandelen in Indigo B.V. zijn tot 1 januari 2026 niet overdraagbaar.

RvC, directie
De Raad van Commissarissen bestaat uit drie (3) commissarissen. De Gemeente heeft een rechtstreeks benoemingsrecht voor één commissaris en heeft de heer J. Wijnia als commissaris benoemd. De andere twee commissarissen zijn benoemd door de AvA op bindende voordracht van Alliander N.V. De commissarissen worden geschorst en ontslagen door de AVA. Samenstelling RvC: dhr. Roelof Potters, dhr. Benno Smeitink en dhr. Jan Wijnia
De statutair directeur van de Vennootschap bij oprichting is Alliander N.V.. De statutair directeur wordt benoemd door de AVA op basis van een bindende voordracht door Alliander. De leden van de Directie kunnen uitsluitend personen zijn die een dienstverband hebben met Alliander N.V.. De Directie bestaat uit dhr. Jan Breedveld.

Kengetallen (bron jaarrekening 2016)
Eigen vermogen: € 4.381.000,- (€ 6.mln. aandelenkapitaal minus resultaten )
Vreemd vermogen: € 13.826.000 (mn. materiële activa en langlopende verplichting bij de Provincie
Personele omvang: Geen directe personele bezetting

Ambtelijke vertegenwoordiging
In de projectorganisatie participeert de projectleider van de gemeente Nijmegen. Zijn inzet voor Indigo BV wordt verrekenend met de gemeentelijke planexploitatie in ontwikkeling Duurzame warmtevoorziening.
Indigo BV heeft een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Alliander voor noodzakelijke ondersteuning in bedrijfsvoering en control.