Op 10 oktober 1999 is het besluit genomen om de toenmalige gemeentelijke Dienst Afvalinzameling en Reiniging (DAR) te verzelfstandigen met als enige aandeelhouder de gemeente Nijmegen. Eind 2009 heeft het College regiogemeenten uitgenodigd om als aandeelhouder tot Dar NV toe te treden. Voorwaarde was dat minimaal het gemeentelijk takenpakket op het gebied van afvalbeheer bij Dar NV zou worden ondergebracht. Desgewenst kunnen ook andere taken op het gebied van IBOR of plaagdierbestrijding bij Dar NV worden ondergebracht.
Alle MARN-gemeenten (met uitzondering van West Maas en Waal en Mook en Middelaar) zijn toegetreden tot de Dar. Dit betekende dat de gemeente Nijmegen 13,1% van de 100% belang in de Dar NV aan de regiogemeenten heeft verkocht.
Aandelenverdeling is op basis van de ingebrachte omzet. Eind 2017 is, conform afspraak, de aandelenverhouding aangepast aan de recente omzetverhouding. Dit resulteerde in de volgende aandelenverhouding:

Gemeente

aandelenverhouding

Beuningen

3,26

Druten

3,04

Berg en Dal

5,67

Heumen

3,67

Nijmegen

79,7

Wijchen

4,66

Statutaire doelstellingen van Dar (vastgesteld d.d. 16-12-2011)

  1. De vennootschap heeft ten doel: het afvalbeheer in de meest ruime zin des woords, waaronder in ieder geval begrepen het inzamelen van alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval, het bevorderen van milieuverantwoorde afvalverwerking en de reiniging van de openbare ruimte, waaronder onder andere verstaan wordt onkruidbestrijding, winterdienst, plaagdierbestrijding en graffitiverwijdering, zulks ten behoeve van Gemeenten, met inachtneming van de ter zake bestaande wetten, van overheidswege gegeven voorschriften en verleende opdrachten en/of concessies en/of rechten en het daartoe verkrijgen en beschikbaar stellen van installaties en andere (register) goederen welke zijn bestemd voor inzameling en verwerking van afval en (gemeente)reiniging, alsmede integraal beheer van de openbare ruimte;
  2. het beheren van – en het voeren van het bestuur over rechtspersonen en ondernemingen die ten doel hebben de exploitatie van een bedrijf op het gebied van afvalbeheer, inzameling, verwerking en (gemeente)reiniging;
  3. het – al dan niet tezamen met anderen – verwerven en vervreemden van deelnemingen, in de zin van artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, welke ten doel hebben de exploitatie van een bedrijf op het gebied van afvalbeheer, inzameling, verwerking en (gemeente)reiniging;
  4. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen – rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen -, zomede het beleggen van vermogen;
  5. het financieren van in het bijzonder - doch niet uitsluitend – dochtermaatschappijen, in de zin van artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, groepsmaatschappijen, in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en/of deelnemingen, waaronder begrepen het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden - alles met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel -, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
  6. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder (e) bedoeld;
  7. de verzorging bij ouderdom of invaliditeit van werknemers en gewezen werknemers van de vennootschap of daarmee in een groep verbonden vennootschappen of ondernemingen en hun echtgenoten/partners en kinderen en het verstrekken van periodieke uitkeringen en verstrekkingen;
  8. op basis van daartoe aan te gane overeenkomsten, alsmede het sluiten van overeenkomsten van levensverzekeringen waaronder begrepen overeenkomsten van lijfrenten.  
  9. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

DAR NV voert voor de gemeente Nijmegen het inzamelen van huishoudelijk afval, reiniging van de openbare ruimte en ongediertebestrijding uit.

Op de website van Dar NV kunt u nadere informatie en documenten vinden.