Algemeen Bestuur (AB)
Het algemeen bestuur is vertegenwoordigd door de zeven deelnemers van de ODRN waaronder de
voorzitter. De zeven deelnemers zijn naast de provincie Gelderland, de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Berg en Dal en Wijchen. De taken en bevoegdheden zijn opgenomen in de gemeenschappelijke regeling ODRN. Het AB vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig oordeelt of twee leden van het algemeen bestuur daarom verzoeken, doch ten minste twee maal per jaar.
De vertegenwoordiging en stemverhouding zijn als volgt:

Deelnemers

Vertegenwoordiger

Functie

Aantal stemmen

Gemeente Heumen

Dhr. R. Waas

Lid

2

Gemeente Wijchen

Dhr. G. Gerrits

Lid

2

Gemeente Beuningen

Dhr. P. de Klein

Lid

3

Gemeente Druten

Dhr. M.H.T. Lepoutre

Lid

2

Gemeente Berg en Dal

Dhr  N. Verheul

Vicevoorzitter

5

Gemeente Nijmegen

Dhr. B.J.H.M. Vergunst

Lid

8

Provincie Gelderland

Dhr. P. Drenth

Voorzitter

4

Dagelijks bestuur (DB)
Het dagelijks bestuur bestaat uit 4 deelnemers, waarvan 1 de voorzitter is. De leden worden gekozen
uit het midden van het AB. De bevoegdheden zijn opgenomen in de gemeenschappelijke regeling ODRN. Het DB stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen. Het DB vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of een lid van het dagelijks bestuur hierom verzoekt. De leden van het DB hebben een gelijke stem, ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De leden van het DB zijn voor het gevoerde bestuur gezamenlijk of individueel verantwoording verschuldigd aan het AB.

Uit het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur gekozen. Dit zijn geworden:

  • Peter Drenth, voorzitter (gedeputeerde provincie Gelderland)
  • Noel Vergunst (wethouder gemeente Nijmegen)
  • Nelson Verheul (wethouder gemeente Berg en Dal)
  • Piet de Klein (wethouder gemeente Beuningen)

Deelnemers

Vertegenwoordiger

Functie

Gemeente Beuningen

Dhr. P. de Klein

Lid

Gemeente Berg en Dal

Dhr  N. Verheul

Vicevoorzitter

Gemeente Nijmegen

Dhr. N. Vergunst

Lid

Provincie Gelderland

Dhr. P. Drenth

Voorzitter

De gemeente Nijmegen is zowel in het AB als DB bestuurlijk vertegenwoordigd door wethouder Vergunst. Daarnaast heeft de gemeente nog een tweede lid in het AB en dat is wethouder Tiemens.

Directie
De directie is verantwoordelijke voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de ODRN. Daarnaast is de directeur tevens de ambtelijk secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en staat hij het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur bij de uitoefening van hun taak. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en de mandaatregeling ODRN.

Kengetallen
De ODRN werkt vanaf 2016 outputgericht op producten die door de opdrachtgevers in onze eigen regio worden gevraagd. Deze systematiek vergt een andere manier van werken voor de ODRN. Om die reden vond er in 2017 een periodieke monitoring op effecten en kostenontwikkeling plaats, dit zodat tijdig bijgestuurd kon worden in de loop van het jaar.
In 2018 zijn alle werkzaamheden, dus ook werkzaamheden die de ODRN buiten de eigen regio verricht, opgenomen in de producten en dienstencatalogus. Daarmee worden ook de werkzaamheden die de ODRN verricht ten behoeve van het Gelders stelsel outputgericht gefinancierd. Overigens is bij de uitvoering van nogal wat producten, in het kader van de complexe vergunningverlening, sprake van verrekening tegen werkelijk bestede uren of zoals de ODRN dat noemt: tegen nacalculatie.
Gelet op het feit dat de systematiek van outputgericht werken inmiddels twee jaar in gebruik is, zal in 2018 een evaluatie plaats vinden.

De meerjarenbegroting 2018-2021 laat het volgende beeld zien:
Cijfers x € miljoen

2018

2019

2020

2021

Totaal lasten

13,905

13,635

13,635

13,635

Gedekt door

Deelnemers

12,655

12,655

12,655

12,655

Provinciale Gelderland NIG taken

0,400

0,400

0,400

0,400

Diverse opdrachten

0,500

0,500

0,500

0,500

Subsidies

0,350

0,080

0,080

0,080

Totaal baten

13,905

13,635

13,635

13,635