De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) behandelt voor de partners de aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht (milieudeel en bouwdeel), toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Op basis van landelijke afspraken over BRZO vinden de Wabo taken bij majeure risicobedrijven voor landsdeel Oost (Gelderland en Overijssel) onder verantwoordelijkheid van de ODRN plaats. Daarnaast adviseert de ODRN gemeenten en provincie, op verzoek, bij de opstelling van beleid. En in het kader van het Gelders stelsel van omgevingsdiensten vindt binnen de ODRN de vergunningverlening voor complexe bedrijven uit de hele provincie plaats. Deze speciale taken maken dat de ODRN naast een kwalitatief goede oriëntatie op de basistaken binnen de eigen regio, ook een sterk buiten de regio liggend takenpakket heeft te behartigen. Tevens voert de ODRN voor de provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen, Berg en Dal en Beuningen de overige Wabo taken uit. De gemeente Nijmegen en de gemeente Berg en Dal hebben daarnaast ook de vergunningverlenende en handhavende taken op het terrein van de Huisvestingswet, Leegstandswet en (deels) de APV ingebracht. De ODRN geeft bovendien voor haar partners invulling aan de regionale crisisorganisatie omgevingszorg (milieubeheer en bouwbeheer).

Bij de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving werkt de ODRN, naast wat wettelijk voorgeschreven is, met de beleids- en/of toetsingskaders van de partners.