De opbouw van de GR MARN is weergegeven in onderstaand schematisch overzicht:

Belang MARN in ARN BV
De GR MARN heeft een belang in de ARN BV van 3.750 aandelen (nominaal € 453 per stuk, volledig volgestort), zijnde 37,5%. De overige aandelen zijn in handen van 2 andere gemeenschappelijke regelingen, het bedrijf Remondis en ARN bv zelf. Besluitvorming binnen de AVA van ARN bv vindt plaats op basis van een twee-derde meerderheid. Dit betekent concreet dat voor elk besluit de instemming van de GR MARN noodzakelijk is.
Door de getrapte manier waarop de gemeente Nijmegen deelneemt in ARN BV is er geen directe invloed uit te oefenen op de wijze waarop ARN BV opereert. Hierdoor kunnen er ontwikkelingen plaatsvinden die niet direct in het belang van de gemeente Nijmegen zijn.

Samenstelling van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
Elk van de 8 gemeenteraden wijst een lid aan tot lid van het Algemeen Bestuur; in de regel vanuit hun functie als lid van het college van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeente. Veelal zijn dat de wethouders met milieu/duurzaamheid in de portefeuille. Het lidmaatschap eindigt op het moment dat het lidmaatschap van het college eindigt. Elke lid van het Algemeen Bestuur heeft 2 stemmen met uitzondering van Nijmegen dat 7 stemmen heeft.
Vanuit het Algemeen Bestuur worden 4 leden aangewezen waaronder de voorzitter die het Dagelijks Bestuur vormen. Hoewel niet geformaliseerd maakt Nijmegen altijd deel uit van het Dagelijks Bestuur.

Voorzitter
Het Algemeen Bestuur wijst vanuit haar midden een voorzitter aan.
Adviescommissies: Regiegroep en Vakberaden
Elke gemeente wijst een in haar dienst zijnde ambtenaar aan als lid van de “regiegroep”. Deze regiegroep heeft als taak het Dagelijks Bestuur te adviseren bij de uitvoering van de vastgestelde MARN-taken.  Deze advisering geschiedt op hoofdlijnen.
Belangrijker in de ondersteuning en advisering van het MARN-bestuur zijn de inhoudelijke “vakberaden”.  Zo kent de MARN vakberaden voor de thema’s afval, bodem en klimaat. Vanuit elke gemeente heeft een inhoudelijk deskundige ambtenaar zitting in deze beraden.

Secretaris
Het dagelijks bestuur benoemt een ambtelijk secretaris. De taken en bevoegdheden van de secretaris worden door het dagelijks bestuur vastgesteld. Alle stukken uitgaande van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur worden door de secretaris mede ondertekend.