De gemeenschappelijke regeling milieusamenwerking en afvalverwerking regio Nijmegen, kortweg MARN is een openbaar lichaam waarin 8 gemeenten uit de regio Nijmegen samenwerken. Het gaat concreet om de gemeenten Nijmegen, Heumen, Beuningen, Druten, Wijchen, West-Maas en Waal, Mook en Middelaar en Berg en Dal.
De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten ter bescherming van het milieu, waaronder in ieder geval begrepen een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van afvalstoffen.

De taken en activiteiten van de MARN liggen op het gebied van afvalverwerking en milieuprojecten.

 1. Afvalverwerking:
  1. Het deelnemen in het aandelenkapitaal van ARN B.V. of haar rechtsopvolger.
  2. Het verwerven, beheren en verhuren van gronden, indien en voor zover nodig voor de exploitatie van de verwerkingsinrichting.
  3. Het in overleg met de gemeenten regelen van de aanvoer van de afvalstoffen, voor zover dit uit een oogpunt van doeltreffende bedrijfsvoering van de verwerkingsinrichting noodzakelijk is.
  4. Elk van de gemeenten verbindt zich om:
   1. de door of vanwege die gemeente ingezamelde afvalstoffen aan de verwerkingsinrichting aan te bieden van welke verplichting door het Algemeen Bestuur ontheffing kan worden verleend;
   2. de wijze van inzamelen af te stemmen op de wijze van verwerken van de verwerkingsinrichting;
   3. voor veranderingen in het inzamelsysteem, tijdig vooraf toestemming te vragen aan het Dagelijks Bestuur waaraan de voorwaarde kan worden verbonden dat de uit die veranderingen voortvloeiende nadelige gevolgen aan het openbaar lichaam of aan de ARN B.V. worden vergoed.
  5. het openbaar lichaam sluit met de ARN B.V. een vuilverwerkingsovereenkomst, regelende de aanbiedingsplicht van de deelnemende gemeenten van de door of vanwege hen opgehaalde afvalstoffen, de acceptatieplicht van de aangeboden afvalstoffen door de verwerkingsinrichting en het in rekening brengen van de verwerkingskosten door ARN B.V. aan de deelnemende gemeenten.
 2. Projecten

Het op verzoek en in opdracht van de deelnemende gemeenten dan wel een deel van de deelnemende gemeenten (doen) opzetten en (doen) uitvoeren van projecten op het terrein van het milieu waarbij de projecten bekostigd worden door de daaraan deelnemende gemeenten naar rato van deelname.