Vanuit het programma Veiligheid participeren wij in de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid. Deze partij draagt bij aan de fysieke veiligheid, door het preventief en repressief bestrijden van incidenten, rampen en zware ongevallen. De wettelijke grondslag ten aanzien van bovengenoemde taken ligt in de Wet op de Veiligheidsregio's, de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Ambulancezorg. Ten aanzien van de ambulancezorg geldt dat de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de organisatie en het waarborgen van een adequaat niveau van ambulancezorg een verantwoordelijkheid van de gemeenten is, maar de financiering een taak van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Actualiteiten en risico’s
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) zit momenteel in een organisatieveranderingsproces, waarbij met name de governance een belangrijke uitdaging vormt.  Veel veiligheidsvraagstukken zijn lokaal van karakter, maar vereisen voor hun aanpak wel in toenemende mate een schaalgrootte die de mogelijkheden van het lokale bestuur overstijgt. Veel uitdagingen op het terrein van risicobeheersing in de fysieke ruimte vragen in de lokale context om actieve burgerbetrokkenheid op verschillende niveaus en met wisselende intensiteit; en het succes van deze vormen van participatie is weer sterk afhankelijk van lokaal sociaal beleid gericht op bewustwording,  empowerment en weerbaarheid. Dat betekent dat sturing op veiligheid per definitie meerdimensionaal en multidisciplinair moet worden ingericht, waarbij we moeten kijken naar de mogelijkheden die het verlengd lokaal bestuur – de Veiligheidsregio dus - ons kan bieden. De huidige Wet Veiligheidsregio’s is inmiddels ruim zeven jaar oud en staat nog sterk in het teken van een verticale sturing op fysieke veiligheid, inclusief de compartimentering in verantwoordelijkheidsclusters die bij deze vorm van sturing de dominante zienswijze vormt. Het belang van horizontale betrokkenheid om de burger sterker bij de sturing op veiligheid te betrekken en hierbij ook de verbinding met het sociaal domein te leggen, valt ook niet met (nieuwe) wetgeving op te lossen, maar vraagt om een heldere maatschappelijke opdracht, zoals ook de collegiale visitatiecommissie eind 2017 heeft vastgesteld.

Het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe visie is dus een belangrijk onderdeel van het organisatieveranderingsproces, dat zich in grote lijnen concentreert op  4 speerpunten:

  1. Meer focus op de kerntaken van de Veiligheidsregio.
  2. Toewerken naar een compactere en efficiëntere organisatie.
  3. Meer opereren als verlengd lokaal bestuur; de VRGZ is van en voor de gemeenten.
  4. Een cultuur van meer zelfstandig opereren, vertrouwen, verbinden en waarderend leiderschap.

Een bijzonder aandachtspunt is de bedrijfsvoering, waarbij de directie van de VRGZ geconstateerd heeft dat op het gebied van financiën, facilitaire zaken en ICT de control miste, mede als gevolg van het ontbreken van een integrale visie op en aansturing van de bedrijfsvoering. Dat heeft in 2017 ook geleid tot een ingewikkelde situatie in relatie tot de begroting, waarbij ook de verbinding met en transparantie ten opzichte van de deelnemende gemeenten onder druk is komen staan.  De oplossing die de directie van de VRGZ hiervoor zoekt is om op dit onderdeel dichter tegen de gemeenten aan te kruipen. Dat zou betekenen dat onderdelen die niet cruciaal zijn voor de VRGZ, maar wel belangrijk in het kader van sturing door de gemeenten – i.c.: alle facilitaire zaken, de administraties financiën en personeel – zouden worden ondergebracht bij een van de deelnemende gemeenten. Dat zou ook recht doen aan het uitgangspunt dat de VRGZ een vorm van verlengd lokaal bestuur is. In 2018 moet duidelijk worden of en hoe deze zoekrichting tot resultaat leidt.