De GGD Gelderland-Zuid is een gemeenschappelijke regeling van 16 gemeenten. Naast Nijmegen nemen de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel deel.
Deze Gemeentelijke Gezondheidsdienst is ingesteld op grond van de Wet Publieke Gezondheid, artikel 14, waarin de verplichting is opgenomen dat College van burgemeester en wethouders een dergelijke  Gemeentelijke Gezondheidsdienst in moet stellen. De GGD Gelderland Zuid kent 3 bestuursorganen : het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter.

De GGD Gelderland-Zuid behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg zoals die in de wet zijn opgedragen aan gemeenten. Naast taken die voortvloeien uit de wet op de Publieke Gezondheid zijn ook taken die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning bij de GGD Gelderland Zuid ondergebracht.
In de uitvoering zijn de volgende terreinen bij de GGD Gelderland Zuid belegd :

 • Infectieziektebestrijding (TBC, SOA, epidemieën);
 • Medische milieukunde
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Ouderengezondheidszorg
 • Gezondheidsbevordering
 • Epidemiologie
 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
 • Forensische Geneeskunde
 • Technische Hygiënezorg
 • Bevorderen van psychosociale hulp bij rampen
 • Uitoefenen van toezicht op organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Reizigersadvisering en vaccinaties
 • Bijzondere Zorg aan OGGZ doelgroepen
 • Uitoefenen van toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo
 • Uitvoering geven aan een Advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de vorm van Veilig Thuis.
 • Toegang tot Beschermd Wonen

De GGD borgt dat zij  minimaal deskundigheid heeft op de terreinen sociale geneeskunde, epidemiologie, sociale verpleegkunde, gezondheidsbevordering en gedragswetenschappen om bovengenoemde taken uit te kunnen voeren.