Begroting

Het gemeenschappelijk orgaan stelt jaarlijks vóór 1 juli de begroting vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar. In de begroting wordt de bijdrage voor elke deelnemende gemeente opgenomen. De bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van een vast bedrag per inwoner. Voor de berekening van laatstgenoemde bijdrage wordt uitgegaan van het inwonertal van de deelnemende gemeente op 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de bijdrage is verschuldigd.

Het gemeenschappelijk orgaan stelt jaarlijks vóór 1 mei het vaste bedrag per inwoner vast. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks vóór 16 januari en vóór 16 juli telkens de helft van de in het tweede lid bedoelde bijdrage aan de faciliterende gemeente, die voor het gemeenschappelijk orgaan de kassiersfunctie waarneemt en de noodzakelijke administratieve werkzaamheden verricht. Faciliterende gemeente is de gemeente waar het gemeenschappelijk orgaan gevestigd is. De faciliterende gemeente draagt tevens zorg voor het beheer van de archiefbescheiden van het gemeenschappelijk orgaan.

Het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Het gemeenschappelijk orgaan stelt jaarlijks de jaarrekening over het afgelopen jaar vóór 1 juli vast. Indien bij de jaarrekening een tekort ontstaat, passen de deelnemende gemeenten het tekort bij.

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorzieningJaarrekening

Op de volgende manieren vindt informatievoorziening vanuit het Gemeenschappelijk Orgaan plaats:

  1. Planning- en controlcyclus . Via de begroting en jaarrekening worden de colleges en raden geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële kaders en resultaten.
  2. Portefeuillehoudersoverleggen . De inhoudelijke verbinding tussen de regiogemeenten verloopt via de vier portefeuillehoudersoverleggen.
  3. Raadskamer Regionale Samenwerking . In de raadskamer over regionale samenwerking wordt de gemeenteraad periodiek geïnformeerd over de samenwerking in regioverband.  
  4. Website, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Via de website www.regioan.nl, de nieuwsbrieven van de regio Arnhem-Nijmegen en bijeenkomst zoals de Regiodag of het evenement van de Economic Board worden de regiogemeenten geïnformeerd over de activiteiten.
    Het gemeenschappelijk orgaan geeft vanuit het oogpunt van democratische legitimatie ook op eigen initiatief informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten.
    Bovendien organiseert het gemeenschappelijk orgaan tenminste eenmaal per jaar een bijeenkomst voor de gemeenteraadsleden van alle deelnemende gemeenten.

Risicomanagement

Het G.O. heeft een zeer beperkt risico aangezien het geen rechtshandelingen zelf kan verrichten.