Het G.O. (gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen) is de aller lichtste vorm van een gemeenschappelijke regeling (art 8, lid 2, van de Wet gemeenschappelijke regeling). Een Gemeenschappelijk Orgaan kan niet op eigen naam rechtshandelingen aangaan, een vermogen hebben of personeel in dienst hebben. Het heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan niet op eigen naam rechtshandelingen aangaan. De gemeente Arnhem is gastheer en penningmeester van deze vrijwillige samenwerking.  De Nijmeegse contributie, die op dit moment € 1,50/ inwoner bedraagt, verstrekken wij dan ook aan de gemeente Arnhem. hiervan wordt € 1,00 als bijdrage van de regiogemeenten in de Stichting Economic Board overgemaakt.

Het GO richt zich op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de Arnhem Nijmegen City Region. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de Stichting Economic Board regio Arnhem-Nijmegen, een zogenaamde 'Triple Helix' waarbinnen in de regio wordt samengewerkt tussen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheid.

De regio kan geografisch als volgt worden weergegeven (inwoneraantal per 1-1-2017 bedraagt 773.592)

Het gemeenschappelijk orgaan heeft tot taak om op de volgende domeinen overleg te voeren over de afstemming van beleid:

  • het voeren van op afstemming van beleid gericht overleg op de gebieden van wonen, mobiliteit en duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling, aan welk overleg door alle deelnemende gemeenten wordt deelgenomen;
  • het op strategisch-inhoudelijk niveau aansturen van Bureau Brussel;
  • het voeren van overleg op andere domeinen, op basis van vrijwilligheid;
  • het adviseren van de deelnemende gebieden op domeinen waarop overleg plaatsvindt.

Het GO is een 'overleg-organisatie'. De portefeuillehoudersoverleggen vormen de ruggengraat van deze samenwerking. Er is, door de mogelijkheid op andere dan in de regeling genoemde domeinen een overleg te starten op basis van vrijwilligheid van de deelnemende gemeenten - zo bestaat het voornemen voor een portefeuillehoudersoverleg 'milieu en duurzaamheid' -, ruimte voor flexibiliteit. Het GO is nadrukkelijk geen beslisorganisatie. Er worden daarom geen bevoegdheden overgedragen aan het GO.